Se alla

Liberalerna i Ales yttrande över Ale Översiktsplan 2021

Fredag 19 mars 2021

Ale kommun har upplevt en stor tillväxt de senaste åren, pådrivet av stora infrastruktursatsningar och en god tillväxt i hela Göteborgsregionen. Översiktsplanen spelar en nyckelroll i att Ale ska kunna fortsätta utvecklas och vara attraktivt i framtiden och det är därför positivt att en ny ÖP nu snart är på plats. Liberalerna i Ale är måna om att översiktsplanen blir ett välarbetat dokument med god politisk förankring.

Vi är glada över det goda samarbete som har förts mellan samtliga partier i Kommunfullmäktige inför denna samrådshandling och det arbete som lagts ner av tjänstepersonerna. Vi önskar dock att det slutliga materialet korrekturläses noga och att grammatiska fel åtgärdas. Vi önskar även tydliga förklaringar till eventuella förkortningar,
såsom ”LIS”.

I övrigt vill vi framföra följande synpunkter:

• Övergripande vision
Liberalerna anser att det är olyckligt att översiktsplanen så tydligt tar avstamp i de befintliga tätorterna. Vi ser redan idag att de tidigare separata tätorterna i vår kommun allt mer växer samman och denna utveckling lär fortgå. Vi hade gärna sett att ÖPnbehandlade fler orter som en sammanhängande tätort, till exempel Skepplanda-Älvängen. Vidare anser Liberalerna att ÖPn tydligt bör peka ut att Ale ska ha encentralort istället för två, som är fallet i dagsläget.• Verksamheter Liberalerna anser att ÖPn bör innehålla skrivelser om kontorslokaler i stationsnära lägen i våra stationssamhällen.

• Älven
Vår kanske största naturresurs i Ale, älvstranden, bör behandlas självständigt i översiktsplanen. Älven är en alltför outnyttjad resurs och med en ÖP som tar sikte mot Ale på 2050-talet borde älven spela en oerhört viktig roll. Liberalerna vill tillgängliggöra
älven för rekreation och umgänge med till exempel småbåtshamnar, kaféer och upprustade vandringsleder.

• Den privata bilen
Översiktsplanen pekar ut visioner för 30 år framåt och Liberalerna saknar tydligare skrivelser om den privata bilens plats i Ale. Möjligheterna till transport med kollektivtrafiken, gång och cykel är givetvis viktigt men den privata bilen är också ett
mycket viktigt transportmedel. Med den snabba teknikutvecklingen, med en allt större mängd elbilar, är det givetvis så att bilen kommer spela en stor roll även i framtiden. Detta måste belysas i ÖPn.

• Byggnation på jordbruksmarkAle består till stor del av jordbruksmark och denna mark finns i omedelbar närhet till
våra tätorter. Det innebär att vi måste ta jordbruksmark i anspråk när kommunen nästan fördubblas i invånarantal. För att Ale fortsatt ska vara en attraktiv kommun att flytta till måste vi säkerställa möjligheten till olika typer av boende. I detta ingår även möjligheten att kunna bygga sitt hus på landet och på mark som idag skulle kallas betes-
/jordbruksmark.

• Förbifart Älvängen
Liberalerna anser att den föreslagna sträckningen inte är genomtänkt. Dels tas mycket värdefull rekreationsmark i anspråk och dels kan syftet ifrågasättas då sträckningen inte medger någon direkt anslutning till E45 samt passerar befintlig bebyggelse kring Maden
och Olof Persgården.

• Hålanda
Den hårt belastade och idag, på sina ställen, mycket trafikfarliga Skepplandavägen/väg
1978 bör lyftas in som ”reservat för trafiksäkerhetshöjande åtgärder”.

• Jennylund
ÖPn pekar ut Jennylund som ett framtida evenemangsområde, vilket Liberalerna är positiva till. Vi ser dock betydandande risker vid nybyggnation och ser hellre en utveckling där man arbetar för att lyfta fram området som ett sport- och
rekreationsområde. Vi hade gärna sett att nybyggda evenemangsytor sprids ut över kommunen. Detta skulle öka tillgången för samtliga Alebor och bidra till underlag för bättre kollektivtrafik inom kommunen. Vidare hoppas vi på stort engagemang från invånarna i Ale under processen att ta fram en ny översiktsplan samt att dialogen med invånarna förblir lika god under tiden framöver, då Ale växer.

/Medlemmarna i Liberalerna i Ale